Oznakowanie substancji niebezpiecznych – piktogramy GHS

GHS (Global Harmonised System czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania) to system, zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Zawiera także wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu, w postaci etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki. System ten określa kształt, kolory i piktogramy znaków ostrzegawczych (GHS) dla różnych substancji niebezpiecznych.

System (GHS) został opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia standardów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach na całym świecie. GHS został dotychczas wdrożony w ponad 60 krajach, między innymi w całej Unii Europejskiej.

W Polsce oznakowanie instalacji zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne zostało unormowane w 2012 roku.  Obowiązek oznakowania wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 29 maja 2012, poz. 601).

Elmetal przygotowuje etykiety i tablice ze znakami GHS wydrukowane na folii samoprzylepnej, folii magnetycznej oraz PCV. Stosujemy też inne materiały – dibond (aluminiowa płyta kompozytowa) czy PCV powlekane warstwą fotoluminescencyjną (znaki świecące w ciemności). Piktogramy można również zamieścić na taśmach do znakowania rurociągów lub na tabliczkach identyfikacyjnych alucer.

Jeśli potrzebujesz szczegółowej pomocy przy oznakowaniu substancji niebezpiecznych w swojej firmie


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…


Opis szczegółowy piktogramów GHS
Kod GHS
GHS-01
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS-02
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS-03
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-04 Gazy pod ciśnieniem:

 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
GHS-05
 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

 

GHS-06 Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-07
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1
GHS-08
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
GHS-09  

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie zagrożeń 1, 2
Menu