Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-02 Materiały łatwopalne
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-01 Materiały wybuchowe
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-03 Substancje utleniające
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-06 Substancje toksyczne kat. 1-3
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-07 Substancje toksyczne kat. 4
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-08 Zagrożenie dla zdrowia
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-09 Zagrożenia dla środowiska wodnego
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-04 Gazy pod ciśnieniem
Znaki GHS
Znaki GHS
GHS-05 Substancje żrące
Znaki GHS

Znaki GHS

Piktogramy chemiczne GHS oznakowania substancji niebezpiecznych. Znaki GHS możemy wydrukować na folii samoprzylepnej, folii magnetycznej oraz PCV. Stosujemy też inne materiały – dibond (aluminiowa płyta kompozytowa) czy PCV powlekane warstwą fotoluminescencyjną (znaki świecące w ciemności).

Piktogramy chemiczne mogą być również podstawą przygotowania taśm do oznakowania rurociągów, szablonów do malowania podłóg lub umieszczone na trudnościeralnych samoprzylepnych znakach podłogowych.

Opis szczegółowy piktogramów GHS
Kod GHS
GHS-01 Znaki GHS
 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B
GHS-02 Znaki GHS
 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F
GHS-03 Znaki GHS
 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-04 Znaki GHS Gazy pod ciśnieniem:

 • Gazy sprężone
 • Gazy skroplone
 • Gazy skroplone schłodzone
 • Gazy rozpuszczone
GHS-05 Znaki GHS
 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

 

GHS-06 Znaki GHS Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3
GHS-07 Znaki GHS
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny
 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1
GHS-08 Znaki GHS
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
GHS-09 Znaki GHS  

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

 • Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
 • Toksyczność przewlekła, kategorie zagrożeń 1, 2
Menu