Punkt pierwszej pomocy w miejscu pracy

Punkty pierwszej pomocy muszą być tworzone w przedsiębiorstwach, w których wykonuje się prace o duże ryzyku spowodowania wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne.

Wyposażenie punktu pierwszej pomocy jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, przede wszystkim od rodzaju i nasilenia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Inne wyposażenie będzie umieszczone w punkcie pierwszej pomocy znajdującym się w podziemiach zakładu górniczego, a zupełnie inne w instytucji  prowadzącym kulturalno-oświatowej.

Liczbę, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy należy ustalić w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Obsługa punktów pierwszej pomocy powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przypominamy: zgodnie z § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Zarówno w punktach pierwszej pomocy, jak i przy apteczkach pierwszej pomocy, w widocznych miejscach powinny być wywieszone instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku oraz wykaz przeszkolonych pracowników, wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Menu