Malowanie ciągów komunikacyjnych

Skuteczne oznakowanie podłóg i ciągów komunikacyjnych w halach i magazynach

Nie istnieją powszechnie przyjęte normy, dotyczące oznakowania podłóg oraz ciągów komunikacyjnych w magazynach i halach produkcyjnych, które wspierałyby firmy w ustalaniu kodu koloru do znakowania podłóg.

Proponujemy kilka wskazówek, które mogą posłużyć jako podstawa do ustalenia kodu kolorystycznego oznaczeń podłóg w oparciu o najlepsze praktyki, nasze doświadczenie zgodnie z przepisami BHP.

1. Użyj jak najmniej kolorów

Przy planowaniu kodu kolorystycznego oznaczeń podłogowych w halach czy magazynach najlepszą praktyką jest ograniczenie się do jak najmniejszej liczby kolorów.

To ułatwi rozpoznanie i zrozumienie kodu pracownikom.

2. Oznakowanie stanowisk roboczych i miejsc dla sprzętu

Niektóre firmy decydują się na oznakowanie lokalizacji sprzętu tym samym kolorem, który jest używany dla ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracowniczych.

Choć wydaje się to łatwiejsze, układ ciągów komunikacyjnych i sektorów w zakładzie będzie wizualnie bardziej przejrzysty, gdy do tych celów użyjemy różnych kolorów.

3. Oznakowanie obszarów przechowywania materiałów

Użyj tego samego koloru znaczników dla wszystkich obszarów przechowywania materiałów, chyba że istnieje ważny powód do rozróżnienia surowców od produktów w toku i wyrobów gotowych.

Aby wizualnie rozróżnić różne rodzaje materiałów, rozważ użycie jednego koloru taśmy lub farby w połączeniu z kolorowymi etykietami z opisami.

4. Oznakowanie kolorami innych obszarów nietowarowych

Użyj innego, jednolitego kodu koloru dla wszystkich obszarów, gdzie nie są przechowywane materiały i towary, np. odpady segregowane.

5. Oznakowanie obszarów bezpieczeństwa BHP i przeciwpożarowego

Wybierz kolor oznakowania podłogi do wyznaczenia obszaru przechowywania sprzętu przeciwpożarowego i innego sprzętu ochronnego, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania tej przestrzeni w czystości.

Zalecamy, aby sam sprzęt przeciwpożarowy i zabezpieczający — jak również wszelkie związane z nim oznakowania bhp ścienne — były oznakowane kolorami, aby poprawić widoczność i ułatwić lokalizację sprzętu z dużej odległości.

6. Oznaczenie kolorami obszarów przed szafami elektrycznymi

Tym samym kolorem można również oznaczyć podłogę przed szafami elektrycznymi. Można używać innego koloru, aby wskazać na występowanie zagrożenia elektrycznego, ale głównym celem oznakowania jest utrzymanie wolnej czystej przestrzeni przed szafą.

Etykiety ostrzegawcze powinny być umieszczone również na drzwiach szafek, aby ostrzec pracowników o potencjalnym zagrożeniu porażeniem prądem i łukiem elektrycznym.

7. Oznaczenie kolorami obszarów operacyjnych „utrzymuj w czystości”

Użyj tego samego koloru, aby wskazać, że obszar powinien być czysty ze względów operacyjnych, np. takich jak: zapewnienie wystarczającego odstępu dla wózków widłowych.

Ponieważ mamy naturalną tendencję do gromadzenia na otwartych przestrzeniach przedmiotów bez stałego obszaru przechowywania, należy zastosować oznakowanie podłogi, aby uniemożliwić wykorzystywanie otwartej powierzchni podłogi do nieodpowiednich celów.

8. Oznaczenie kolorami obszarów lub urządzeń niebezpiecznych

Pasiaste, najczęściej żółto-czarne, oznakowanie podłogi może być używane jako wyznaczenie dowolnego obszaru lub elementu wyposażenia, w którym pracownicy mogą być nieumyślnie narażeni na szczególne zagrożenie.

Mogą to być pojemniki z materiałami łatwopalnymi czy elementy wiszące. Intencją takiego oznakowania jest wskazanie, że należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i pracy w obszarze.

9. Oznaczenie kierunków ewakuacji

W przypadku wysokich budynków użyj fotoluminescencyjnych oznaczeń dróg wyjścia (dróg ewakuacyjnych) na stopniach i podłogach, aby wytyczyć ścieżki ewakuacyjne. W ten sposób pracownicy i goście będą mogli zlokalizować kierunek wyjścia przy słabym oświetleniu w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. np. braku zasilania.

Menu